O projektu

Projekt Regionálních osobností Libereckého kraje vznikl v roce 2019 v rámci Krajské vědecké knihovny v Liberci a navazuje na knihovní databázi Regionálních osobností (REOS), jež obsahuje na tři tisíce záznamů. Cílem projektu je kvalitativní i kvantitativní rozšíření této databáze při nové metodě zpracování a uživatelsky přívětivém webovém rozhraní. Databáze regionálních osobností slouží jako primární i sekundární zdroj jak pro odbornou, tak pro popularizační činnost. Zpracovávány jsou příběhy osobností oceněných na úrovni měst, kraje i státu, dále pak příslušníků I. a II. československého odboje a také jedinců i rodů, jejichž aktivity v oblasti politiky, hospodářství, kultury, sportu, vědy, vzdělání, vojenství nebo jiných lidských činností představovaly významný přínos pro společnost. Záznamy v databázi jsou vytvářeny za pomoci jak žijících pamětníků, tak formou retrospektivního výzkumu při využití archivních materiálů a knihovního fondu. V letech 2019–2020 byly zpracovány příběhy osobností, které se zúčastnily I. či II. československého odboje anebo obdržely Poctu hejtmana Libereckého kraje. V dalším období hodlá Krajská vědecká knihovna v Liberci rozšířit dosavadní zpracování biografických záznamů regionálních osobností i o další tematické oblasti.

 

Každý záznam obsahuje stručný medailon osobnosti, přeložený rovněž do angličtiny a němčiny, dále strukturovaný životopisný záznam s citačním aparátem, fotogalerii, výběrovou bibliografii, mapu míst působení a závěrečnou citaci dle normy ISO ČSN 690. V případě záznamů dosud žijících pamětníků mohou uživatelé využít také audio i video záznam rozhovoru. Veškerý multimediální obsah Regionálních osobností Libereckého kraje podléhá ochraně autorských práv dle zákona č. 121/2000. Při tvorbě webového rozhraní databáze se nám inspirací stala obdobná stránka Osobnosti Valašska, kterou spravuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

 

Výstupy projektu

2019–2020

Vyjma veřejně přístupné online databáze Regionálních osobností Libereckého kraje jsou dosažené výsledky zpracování jednotlivých biografických záznamů prezentovány různou formou pro odbornou i širokou veřejnost. Jedná se především o rozhlasové vysílání, přednášky, výstavy, odborné články nebo publikace. Poprvé byla databáze představena 2. října 2019 při přednášce "Liberec ve víru událostí podzimu 1938–1939" konané v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Posluchači se mohli seznámit s příběhy tří libereckých odbojářů – Oty a Jiřiny Hrubanových a dále Václava Kořínka. Životopisné informace o posledně jmenovaném byly na počátku roku 2020 využity pro článek Jana Biedermana s názvem "Soubor vyznamenání a pamětních odznaků Václava Kořínka, veterána od Tobruku", uvedeném v odborném periodiku Historie a vojenství. Článek je možné si přečíst prostřednictvím knihovního katalogu. Na konci téhož roku proběhlo ve spolupráci s Českým rozhlasem Liberec sériové vysílání příběhů laureátů Pocty hejtmana Libereckého kraje za rok 2019 (zde).

 

2021

V polovině března 2021 došlo k oficiálnímu zahájení provozu nového webového rozhraní Databáze regionálních osobností Libereckého kraje (zde).

O dva měsíce později knihovna ve spolupráci s Československou obcí legionářskou - Jednotou Liberec zahájila první ročník venkovní panelové výstavy "Bojovali, abychom žili", která připomenula devět životních osudů Liberečanů, kteří se zúčastnili II. československého zahraničního odboje. Výstava probíhala v období květen–srpen 2021. O jejím zahájení u příležitosti 76. výročí konce druhé světové války informovala Česká televize v rámci svého vysílání Studia 6, dále v Událostech v regionech, a také v Událostech v kultuře. Reportáž o prezentaci dílčích výsledků projektu regionálních osobností odvysílal rovněž Český rozhlas (zde).

 

V období říjen–listopad 2021 knihovna s legionářským spolkem uspořádala interiérovou výstavu, která se vázala k 80. výročí nejslavnějšího nasazení československých vojáků v severní Africe během druhé světové války. Panelová prezentace "Hrdinové od Tobruku" návštěvníky seznámila nejenom s historií vzniku a působení československé zahraniční armády na Středním východě, ale také s pěti konkrétními osudy Liberečanů, kteří se zúčastnili bojů o legendární libyjský přístav Tobruk. Mimoto byla k vidění četná díla libereckých modelářů, kteří představili jak techniku Spojenců, tak států Osy. U příležitosti vernisáže se uskutečnila beseda s režisérem válečného snímku Tobruk Václavem Marhoulem, o níž referoval Český rozhlas (zde).

 

V závěru roku Český rozhlas opět odvysílal krátké medailonky laureátů Poct hejtmana Libereckého kraje, jejichž biografické záznamy pracovníci knihovny zpracovali v průběhu roku (zde).

 

2022

V roce 2022 Krajská vědecká knihovna v Liberci pokračovala v systematickém zpracovávání biografických záznamů laureátů Poct hejtmana Libereckého kraje a příslušníků II. československého odboje. Na počátku roku zároveň došlo k navázání spolupráce s Agenturou regionálního rozvoje. V rámci jejího projektu Křišťálové údolí dochází k propagaci regionu jako významného místa v oblasti sklářského a bižuterního průmyslu. Pracovníci knihovny proto začali natáčet a zpracovávat životní příběhy zdejších sklářských osobností. Jedná se jak o sklářské podnikatele, tak o výtvarníky či pedagogy se světovým renomé. Díky ustupující pandemii koronaviru a tím i rušení dosavadních hygienických opatření bylo současně možné zahájit spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, která obnovila studium v prezenční formě. Od letního semestru 2021/2022 se proto studenti historických oborů Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické zapojili do tvorby biogramů laureátů Poct hejtmana, kteří již nejsou mezi námi. Dále bylo s Katedrou historie dojednáno spojení knihovní databáze s dosavadním výzkumem libereckých historiků, mapujících životní osudy zdejších židovských obětí holocaustu.

K nejdůležitějším výstupům projektu databáze regionálních osobností za rok 2022 patřily dvě venkovní výstavy. První z nich byla před hlavní budovou knihovny k vidění od května do srpna 2022. Jednalo se o druhý ročník výstavy "Bojovali, abychom žili", na kterém knihovna ve spolupráci s Československou obcí legionářskou – Jednotou Liberec představila další devítku Liberečanů, kteří se v době druhé světové války zapojili do domácího či zahraničního odboje. V rámci vernisáže 5. května 2022 se zároveň uskutečnil dopolední přednáškový cyklus pro středoškolské a studenty, po kterém následovala odpolední část určená pro širokou veřejnost. O dva týdny později proběhla rovněž přednáška o osudech libereckých hrdinů na půdě liberecké pedagogické fakulty.

 

Druhá výstava "Skláři z Křišťálového údolí" byla oficiálně zahájena 24. srpna 2022 a trvala až do konce října stejného roku. Venkovní expozice vznikla u příležitosti Mezinárodního roku skla, vyhlášeného Valným shromážděním Organizace společnosti národů. Zároveň se však stala součástí bohatého kulturního programu "Křišťálový týden", který uspořádala Agentura regionálního rozvoje. Na čtyřech venkovních panelech se mohli zájemci seznámit s první šesticí sklářských osobností, jejichž biogramy byly zpracovány do knihovní databáze. Se všemi představovanými skláři pak mohla veřejnost hovořit při společné besedě v rámci "Křišťálového trhu", konajícím se ve dnech 14. – 15. října 2022 v prostorách knihovny.